กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอัมพร ประเสริฐสังข์
ครู คศ.3