กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวรรณารัตน์ ละอองเอกกุลภัค
ครู คศ.3

นางอัมพร ประเสริฐสังข์
ครู คศ.2