กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสังวาลย์ ลุพรหมมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1