กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุกัญญา ศรีอุดม
ครู คศ.3

นางสาวศิริกาญจน์ จิระภคญาดา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2