กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุกัญญา ศรีอุดม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวศิริกาญจน์ จิระภคญาดา
ครู คศ.3