กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจรรยารัตน์ ไชยนา
ครู คศ.3

นางสุระภา จันทร์ศรีสุคต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางชลธิชา ลุพรหมมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1