กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจรรยารัตน์ ไชยนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสุระภา จันทร์ศรีสุคต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางชลธิชา ลุพรหมมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1