ปฐมวัย

นางอร่ามศรี พิสุทธิวงษ์
ครู คศ.3

นางประคองจิต อรรคศรีวร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางเครือวัลย์ ไชยชิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0