ปฐมวัย

นางเครือวัลย์ ไชยชิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวเบญจมาศ มาลาสินธ์ุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3