ปฐมวัย

นางประคองจิต อรรคศรีวร
ครู คศ.3

นางเครือวัลย์ ไชยชิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวเบญจมาศ มาลาสินธ์ุ
ครูผู้ช่วย