คณะผู้บริหาร

นายสังวาลย์ ลุพรหมมา
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน