ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสังวาลย์ ลุพรหมมา
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2563