ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติชัย โสมศรีแพง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : วันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2530