คณะผู้บริหาร

นายสันติชัย โสมศรีแพง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา