ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการปี59โรงเรียนบ้านตาด-เนื้้อหา Word Document ขนาดไฟล์ 317.03 KB 189603
แผนปฏิบัติการปี59โรงเรียนบ้านตาด-ส่วนหน้า Word Document ขนาดไฟล์ 22.71 KB 189589
ตัวอย่างรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 351.5 KB 189600
ตัวอย่างบันทึกข้อความส่งสรุปรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 189606
ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินตนเอง SARครู Word Document ขนาดไฟล์ 637.5 KB 189623