ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร
                             ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านตาด  ปีการศึกษา 2563(1 ตุลาคม 2563)
 
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 ดร.ปัทฐานันท์ จันทรพิมพ์ ผู้อำนวยการ  
2 นายสังวาลย์  ลุพรหมมา ครู ชำนาญการพิเศษ                                   
3 นางเครือวลย์   ไชยชิน ครู ชำนาญการพิเศษ  
4 นางชลธิชา   ลุพรหมมา ครู ชำนาญการพิเศษ  
5 นางจรรยารัตน์  ไชยนา ครู ชำนาญการพิเศษ  
6 นางสุระภา   จันทร์ศรีสุคต ครู ชำนาญการพิเศษ  
7 สอ.สุรินทร์   อุนาพรหม ครู ชำนาญการพิเศษ  
8 นางสาวสุกัญญา   ศรีอุดม ครู ชำนาญการพิเศษ  
9 นางสาวพิไลวรรณ  บุญไชย ครู ชำนาญการพิเศษ  
10 นางพยอม  ไพรซ์ ครู ชำนาญการพิเศษ  
11 นางจำเรียง  กอมพนม ครู ชำนาญการ  
12 นางพรนิสิต  จีนะกาญจน์ ครู ชำนาญการ  
13 นางสาวเบญจมาศ  มาลาสินธิ์ ครูผู้ช่วย  
14 นายจักรกฤษณ์  บุญกว้าง ลูกจ้างประจำ  
15 นางสาวภัสนันท์  วรรณศรี ครูอัตราจ้าง  
16 นางศันสนีย์  สาริกา ครูอัตราจ้าง  
17 นางสาวหัทยา  ไกรทิพย์ ครูธุรการ  
18 นางสาวเกวริน  พรมคำน้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์  
19 นางสาวสุภาวดี  ศรีโกศล นักศึกษาฝึกประสบการณ์  
20 นางสาวธีรนาถ  แสนศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์  
21 นางสาวมัตติกา  ผิวผ่อง นักศึกษาฝึกประสบการณ์  
22 นางสาวมณีรัตน์  จันทรสงเคราะห์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์