ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล

            ตำแหน่ง

    1.นายสันติชัย โสมศรีแพง

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

  2.นายสังวาลย์ ลุพรหมมา

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  3.นางอร่ามศรี พิสุทธิวงษ์

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  4.นางเครือวัลย์ ไชยชิน

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  5.นางสุนิศา พลีรัตน์

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  6.นางผกามาศ ศรีพันดอน

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  7.นางประคองจิต อรรคศรีวร

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  8.นางชลธิชา ลุพรหมมา

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  9.นางสาวสุกัญญา ศรีอุดม

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  10.นางวันเพ็ญ พิเสฏฐศลาศัย

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  11.นางจรรยารัตน์ ไชยนา

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  12.นางสุระภา จันทร์ศรีสุคต

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  13.นายสุชาติ  บุญบุบผา

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  14.นางวรรณารัตน์  ละอองเอกกุลภัค

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  15.นางสาวศิริกาญจน์  จิระภคญาดา

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  16.นางอัมพร  ประเสริฐสังข์

   ครู ชำนาญการ

  17.นางสาวพิไลวรรณ  บุญไชย 

   ครู