ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาด ปีการศึกษา 2558

ส่วนบนของฟอร์ม

ส่วนล่างของฟอร์ม

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อบ.3 ขวบ

0

0

0

0

อบ.1

23

13

36

2

อบ.2

22

33

55

2

รวม อบ.

45

46

91

4

ป.1

26

27

53

2

ป.2

22

16

38

2

ป.3

24

24

48

2

ป.4

28

22

50

2

ป.5

25

27

52

2

ป.6

22

19

41

2

รวมประถม

147

135

282

12

รวมทั้งหมด

192

181

373

16

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาด ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อบ.ขวบ

0

0

0

0

อบ.1

18

25

43

2

อบ.2

26

12

38

2

รวม อบ.

44

37

81

4

ป.1

23

31

54

2

ป.2

26

29

55

2

ป.3

21

17

38

2

ป.4

22

22

44

2

ป.5

27

21

48

2

ป.6

22

30

52

2

รวมประถม

141

150

291

12

รวมทั้งหมด

185

187

372

16

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559