พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1.  บริหารจัดการตามแนวทางประชาธิปไตย ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล หลักบริหารการเปลี่ยนแปลงและหลัก S.B.M. โดยมุ่งประโยชน์ของผู้เรียนและโรงเรียนเป็นสำคัญ

2.  ดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในให้มีคุณภาพและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

3.  จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานโดยยึดแนวทางการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.  ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรใช้สื่อเทคโนโลยี ห้อปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้

5.  จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาและนำหลักคำสอนจากหนังสือหยดน้ำบนใบบัวขององค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน

6.  จัดการเรียนกานสอนให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย

7.  จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.  จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิต สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง รู้จักรักษาสุขภาพ เห็นโทษของอบายมุขและสิ่งเสพติด

9.  สร้างความสำคัญอันดีกับชุมชนและหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา