วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  คุณธรรม

ภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีจิตสำนึกในความเป็นไทย  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพื้นฐาน  เจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษา

ตลอดชีวิต  สามารถเรียนรู้  พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีทักษะการดำรงชีวิต

ในสังคมอย่างมีความสุข