สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน / อัตลักษณ์

อัตลักษณ์โรงเรียน
"เป็นคนดีมีมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรมไทย"