ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านตาด ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2466 ที่วัดโพธิ์ศรีบ้านตาด โดยนายสมบูรณ์ รอดพร้อม กรรมการอำเภอเมืองอุดรธานี อาศัยศาลาวัด เป็นอาคารเรียน

                นายคำภา สิงหะสุริยะ เป็นครูใหญ่ ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมมูล จนถึงชั้นประถมปีที่ 4 เปิดทำการสอนได้ 9 ปี ได้หยุดทำการสอนเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของ

                ประเทศตกต่ำ ไม่มีนักเรียนเข้าเรียน จึงได้ยุบโรงเรียนชั่วคราว จนเมื่อ พ.ศ. 2475 จึงได้เปิดทำการสอนอีกครั้งหนึ่ง แต่ยังคงใช้ศาลาวัดโพธิ์ศรี เป็นที่เรียนเหมือนเดิม

                และมีการเปลี่ยนแปลงครูใหญ่ และครูผู้สอนหลายคน เมื่อ พ.ศ. 2486 นายบุญหลาย บัวพัฒน์ ปลัดประจำตำบล นายกมล โคตรณรงค์ กำนันตำบลบ้านตาด

                นายโชติ โคตรณรงค์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านตาด จึงได้นมัสการกราบเรียนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน และปรึกษาหารือชาวบ้านตาดเพื่อ ขอที่ดินจากชาวบ้าน

                เพื่อเป็นที่ปลูกสร้างอาคารเรียนและโรงเรียนเป็นเอกเทศ ซึ่งชาวบ้านตาดได้มอบที่ดินจำนวน 16 ไร่ เป็นที่ทำการโรงเรียนบ้านตาด โดยได้ปลูกสร้างอาคารเรียนขึ้น

                ในพื้นที่ดังกล่าวและได้ย้ายมาเรียนเมื่อปี พ.ศ. 2492 โดยเริ่มตั้งแต่มีอาคารชั่วคราวและสร้างเป็นอาคารเรียนถาวรเรื่อยมา

                 ปัจจุบัน มีอาคารเรียน 4 หลัง อาคารประกอบ 6 หลัง ส้วม 5 หลังบ้านพักครู 1 หลัง ในการสร้างอาคารเรียนส่วนใหญ่ ได้รับความเมตตาจาก

                พระธรรมวิทสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว  ญาณสัมปัญโน) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด เป็นผู้ให้งบประมาณและสมทบงบประมาณในการก่อสร้าง ทั้งอาคารเรียน

                และอาคารประกอบ จึงเสมือนหนึ่งว่าพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) เป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนบ้านตาดตลอดมา

                ในปี พ.ศ. 2537 ได้รับงบบริจาคสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบพื้นที่บริเวณโรงเรียน ทั้งหมด จากพระอาจารย์อินทร์ วัดป่านาคำน้อย พระอาจารย์วันชัย วัดป่าภูเสิงเคิง

                ปี พ.ศ. 2542 โรงเรียนบ้านตาด ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี

                ปี พ.ศ. 2544 ได้รับเมตตาจากพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ต่อเติมและซ่อมแซมอาคารเรียน 2 หลัง อาคารเรียน สปช. 105/29

                ต่อเติมชั้นล่างจำนวน 4 ห้องเรียน อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ พิเศษ 1 ชั้น 3 ห้องเรียน ยกเป็น 2 ชั้น และต่อเติมชั้นล่าง 3 ห้องเรียน และอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ

                ปูพื้นกระเบื้องให้ จำนวน 2 ห้อง   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตาด ครอบครัวคุณบุญชู อุปชัย และคณะครู   โรงเรียนบ้านตาด ร่วมกันสร้าง

                ที่ทำการสหกรณ์ ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร มอบให้โรงเรียนเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2544

                 ปี พ.ศ. 2545 โดยครอบครัวคุณบุญชู อุปชัย สนับสนุนปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ โดยมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 6 ชุด เครื่องรับโทรทัศน์ 1 เครื่อง เครื่องวีซีดี กล้องดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ครบถ้วน ในวันที่ 6 มกราคม 2546

                  ปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนบ้านตาด ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 อำเภอเมืองอุดรธานี สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี

                  ปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนบ้านตาด ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ของกระทรวงศึกษาธิการ อำเภอเมืองอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

                  ปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนบ้านตาด ได้ปรับปรุงห้องสมุด เป็นห้องสมุดดิจิตอล (A Library Digitel) และจัดทำห้องส้วม จำนวน 5 ที่ สนับสนุนโดยวัดป่าบ้านตาด

                  และปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตถนนหน้าอาคารเรียนและภูมทัศน์ในบริเวณโรงเรียน สนับสนุนโดยคณะครูโรงเรียนบ้านตาดและผู้มีจิตศรัทธา

                  ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนบ้านตาดผ่านการรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝันเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2549

                  ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนผ่านการประเมินภายนอกรอบที่สอง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2549

                  ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ

                  ปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนบ้านตาด ได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นห้อง E- Classloom ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

                  จำนวน 13 เครื่อง ติดตั้งระบบ  E-learning  สมบูรณ์แบบ ราคา 700,000 บาท

                   ปัจจุบันโรงเรียนบ้านตาดมีนักเรียน 367  คน ข้าราชการครู 18 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน  ผู้ช่วยนักวิชาการ  1  คน  พี่เลี้ยงเด็กพิการ  1  คน  ธุรการ  1  คน และนักการภารโรง 1 คน (ข้อมูล ณ วันที่  9  ก.ค. 58)  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 รวมทั้งหมด 16  ห้องเรียน