ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 มี.ค. 60 ถึง 10 ก.พ. 60 ทดสอบปลายภาคเรียนปีการศึกษา 2/2559
โรงเรียนบ้านตาด
08 มี.ค. 60 สอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2559
สพฐ.
23 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 ทดสอบการอ่านออกเขียนได้ชั้น ป.1-4
สพฐ.
22 ก.พ. 60 ทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนบ้านตาด
04 ก.พ. 60 นักเรียนชั้น ป.6 สอบO-Net ปีการศึกษา 2559
29 ม.ค. 60 ถึง 30 ม.ค. 60 ผู้บริหารและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมบุญประทายข้าวเปลีอก ณ วัดป่าบ้านตาด
16 พ.ค. 59 วันเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 1/2559
โรงเรียนบ้านตาด
15 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2559
โรงเรียนบ้านตาด
18 มี.ค. 59 วันอำลาสถาบัน นักเรียนชั้น ป.6
16 มี.ค. 59 นักเรียนชั้น ป1,2,และ5
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1
15 มี.ค. 59 สอบอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2558
สพป.อุดรธานี เขต 1
09 มี.ค. 59 สอบ NT ป.3
โรงเรียนบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1
07 มี.ค. 59 ถึง 10 มี.ค. 59 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี โรงเรียนบ้านตาด
27 ก.พ. 59 สอบ O-Net ป.6
โรงเรียนบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี สทศ.
26 ก.พ. 59 การจัดหน่วยบัตรประชาช่วยเหลือพบปะประชาชนร่วมกับทหารอากาศสิงคโปร์
ณ โรงเรียนบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี กองบิน 23