ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 เม.ย. 64 ถึง 16 พ.ค. 64 วันปิดภาคเรียน 2/2563
24 มี.ค. 64 ทดสอบ NT นักเรียนระดับชั้น ป.3
13 มี.ค. 64 ทดสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้น ป.6
08 มี.ค. 64 ถึง 12 มี.ค. 64 ทดสอบ RT ป.1
01 ธ.ค. 63 ถึง 09 เม.ย. 64 วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
14 พ.ย. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 วันปิดภาคเรียน 1/2563
22 ต.ค. 63 นักเรียนระดับชั้นปรถมศึกษาปีที่ 4-6 รับการอบรมตามโครงการอบรมแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)โดยวิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาด ณ หอประชุมโรงเรี
29 ก.ย. 63 งานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านตาด
25 ก.ย. 63 ทํศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ณ จังหวัดหนองคาย
23 ก.ย. 63 งานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สพป.อด1
10 ก.ย. 63 ถึง 11 ก.ย. 63 กิจกรรมค่ายวิชาการ Stem Education นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเมือง 5 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
27 ส.ค. 63 ประชุมสามัญประจำปีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเมือง 5 ณ โรงแรงสยามแกรนด์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
ชุดสีฟ้า
24 ส.ค. 63 ถึง 26 ส.ค. 63 ร่วมแข่งขันกรฬานักเรียนของ สพป.อด.1 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
12 ส.ค. 63 งานฉลองอนุสรณ์สถานชาติภูมิและบรรจุอัฐิธาตุองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ณ โรงเรียนบ้านตาด และรับมอบรถโรงเรียนจากวัดป่าบ้านตาด
      งานฉลองอนุสรณ์สถานชาติภูมิและบรรจุอัฐิธาตุองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ณ โรงเรียนบ้านตาด และรับมอบรถโรงเรียนจากวัดป่าบ้านตาด
01 ก.ค. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563